ANBI Transparantie ANBI Transparantie

Overzicht ten behoeve van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens, door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.


A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente “De Hoofdhof” te Berkum
Telefoonnummer: 038 4535045
RSIN/Fiscaal nummer: 2646614

Website adres: http://www.hoofdhof.nl/
E-mail: hoofdhof@gmail.com
Adres: Kerkweg 26
Postcode: 8024 AN
Plaats: Zwolle
Postadres: nvt
Postcode: nvt
Plaats: nvt
 

Inleiding

De Protestantse Gemeente “De Hoofdhof” te Berkum (Zwolle) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente “De Hoofdhof” te Berkum.
 
 
B. Samenstelling bestuur
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad circa 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en voor een deel als afvaardiging van onderliggende commissies.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Voor de Protestante Gemeente “De Hoofdhof” te Berkum hebben we als missie geformuleerd:
De mensen van de Protestantse Gemeente Berkum willen Jezus volgen door een goed mens te zijn en aandacht voor elkaar te hebben. Wij vinden onze inspiratie in de bijbel en proberen van daaruit elkaar te inspireren. Wij voelen ons verbonden in vriendschap. Wij willen niet (ver)oordelen maar wij gaan uit van (naasten)liefde en gelijkwaardigheid. Wij hebben respect voor alle mensen en iedereen mag zich bij ons thuis voelen. Wij zijn belangstellend, sociaal betrokken en eerlijk. Wij zijn actueel en trouw. Samen zijn wij de Protestantse Gemeente Berkum.
 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Het beleidsplan van PGB De Hoofdhof voor 2016-2021 vindt u rechts bovenaan naast dit bericht.
 
 
E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 
F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 
G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘Begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen voor het daarbij vermelde kalenderjaar.
De kolom ‘Uitkomst’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in de daarbij vermelde kalenderjaren.


Baten en Lasten, Protestantse Gemeente "De Hoofdhof" te Berkum.
Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 

Diaconie, gereformeerde kerk Berkum, Hoofdhofgemeente

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde kerk Berkum, te Zwolle
Telefoonnummer: 038 -  3374740
RSIN/Fiscaal nummer: 824120292

Website adres: http://www.hoofdhof.nl/
E-mail: janv.diaconie@kpnmail.nl
Adres: Erasmuslaan 65
Postcode: 8024 CW
Plaats: Zwolle
Postadres: Erasmuslaan 65
Postcode: 8024 CW
Plaats: Zwolle

 
Inleiding

In de eerste gemeente worden al diakenen aangewezen en gaat de barmhartige Samaritaan met beleid te werk. Het komt erop aan dat de zakelijke middelen (dat geldt zeker ook voor het geld!) en de persoonlijke gaven en talenten van mensen in dienst van God worden gesteld en dan door Hem worden gebruikt. Jezus' woorden zijn daarbij onze leidraad: Wat gij aan de minste der minsten doet hebt gij aan mij gedaan (Mattheus 25:40).

 
B. Samenstelling bestuur
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ca. 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en voor een deel als afvaardiging van onderliggende commissies.
 
Het College van diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

 
C. Doelstelling/visie

De hele gemeente is geroepen voor het omzien naar elkaar. Elk gemeentelid is hierbij betrokken. Pijlers hiervan zijn het diaconaat en pastoraat. Het primaire diaconaat, het daadwerkelijk contact tussen hulpvragers en hulpverleners, wordt binnen de PGB uitgevoerd door de individuele gemeenteleden. Iedereen bekleedt het algemene ambt van diaken. De eerste verantwoordelijkheid rust dus bij de gemeenteleden zelf, niet op de diakenen.

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen dienstbaar te zijn aan de naaste, ver weg en dichtbij, zowel binnen als buiten de kerk. Een diaken stelt zich dienstbaar op en komt op voor hen die geen helper hebben. Zij wil een helpende hand bieden aan hen die in nood verkeren, in welke vorm dan ook.
De diaconale taak van de kerk ten aanzien van de nood in de wereld.

Een groot deel van de nood in de wereld speelt zich buiten ons land af. De diaconie is van mening dat het werkveld zending, wereld diaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) het best wordt behartigd door een aparte commissie die zich daarop richt. Deze commissie werkt onder verantwoording van de diaconie van de PGB, en om te waarborgen dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen de diaconie en de commissie ZWO is een contactpersoon in de ZWO commissie opgenomen.

Daarnaast is een verjaardag fonds waarbij vrijwilligers bij jarige leden de felicitaties overbrengen van de gemeente en een bijdrage vragen voor, door de diaconie gekozen, goede doelen. Het verjaardag fonds legt financiële verantwoording af aan de diaconie.
Het verjaardag fonds ondersteunt de diaconie zowel financieel als door organisatie.
 
 
D. Beleidsplan
 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
 
Op de website www.hoofdhof.nl vindt u het beleidsplan 2016-2021 van de diaconie van onze gemeente.
 
 
E. Beloningsbeleid
 
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.
Diaconaal geld is geld van en voor de armen. Strikt genomen heeft de diaconie dus geen geld, maar beheert ze als een goed rentmeester de ontvangen gelden om ze voor de doelgroepen te kunnen bestemmen.
De penningmeester van de diaconie beheert de diaconale gelden en legt daar jaarlijks verantwoording voor af aan de kerkenraad nadat het in de diaconie is besproken. 
 
 
F. Verslag Activiteiten, werkzaamheden en aandachtspunten
 
De taak van de diaconie binnen de kerkelijke gemeente
- Collecteren tijdens de erediensten met ondersteuning van vrijwilligers.   
   Zorg dragen voor een goede organisatie en verloop van de Heilig Avondmaaldiensten in de kerk en Berkumstede.
- Participeren in de Paascyclus.
- Ondersteuning van het jeugddiaconaat.
   Het seniorenreisje wordt door de diaconie, met vrijwilligers, georganiseerd.
   Contactpersoon inzake het organiseren van vervoer van en naar de kerk, de twee maandelijkse seniorenthee en het
   diaconaal vakantiebureau.
- De paasgroeten actie voor gevangenen in binnen- en buitenland. (taakgroep missionair).
   Het bestemmen en besteden van collectegelden voor de diaconie en Heilig Avondmaalcollecte.
   Het verjaardag fonds ondersteunt de diaconie zowel financieel als door organisatie.
   Onder verantwoordelijkheid van de diaconie bezorgen de vrijwilligers de bloemen na de morgendienst, brengen de
   verjaardagsgroet rond en halen het zakje weer op, geven ziekenhuisopname/ziekte  door, bezoeken de ouderen, brengen
   een bezoek bij geboorte  of jubilea, zij brengen de kerstattentie rond bij de ouderen, zij assisteren bij de Kerstmiddag. De
   diaconale zorg voor de gemeenteleden uit de wijken, de medemens in Zwolle en in de wereld. Daarbij wordt aangesloten bij
   diaconale projecten van Kerk in Actie. Publiceren van over diaconale onderwerpen op de beamer in kerkdiensten, bij
   de afkondigingen in het kerkblad.
   Op de hoogte blijven van beleidsontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld WMO en AWBZ en de gevolgen daarvan.
   Toerusting geven aan nieuwe diakenen.
   Contactpersoon voor diverse andere commissies  zoals de kerkenraad en ZWO.
 
De taak van de diaconie binnen de wijk Berkum en daarbuiten
Gerechtigheid van sociaal zwakkeren zoeken.
Zorg en welzijn (vrijwillige thuiszorg) bevorderen.
Eenzaamheid verlichten door o.a. bezoeken.
Acties financieel ondersteunen, zowel landelijk  als mondiaal (collectes).
 
G. Prioriteiten van de diaconie voor de komende jaren

De diaconie streeft ernaar om de boven beschreven activiteiten de komende jaren met de bestaande middelen zo goed mogelijk te continueren of uit te breiden.
Inzet op een eenzaamheid, zorg en welzijn in de kerkelijke gemeente en de wijk Berkum.
Het zoeken  van en/of versterken van de banden met bestaande of burgerlijke instanties om hulpvragen in geval van eenzaamheid, zorg en welzijn zo mogelijk  gezamenlijk te kunnen oppakken.
Het koppelen van bovenomschreven doelstelling met een ander doel namelijk  het nadrukkelijker betrekken van jongeren bij het werk van de diaconie.
 
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten, Diaconie + ZWO van PGB "De Hoofdhof"
 Toelichting

De nu gehanteerde posten zijn afgestemd op het landelijke beleid van de PKN om diaconale begrotingen en jaarrekeningen (bij PGB De Hoofdhof een optelling van de cijfers van de Diaconie en van de ZWO-Commissie) beter te kunnen vergelijken. Daarom is ereen nieuw schema (FRIS) geintrocuceerd, dat wij inmiddels ook hanteren.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten ten behoeve van hun activiteiten.

Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om een bijdrage voor het diaconale werk en de het werk van de ZWO-commissie binnen de diaconale eenheid van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Het kan zijn dat een diaconale eenheid vermogen bezit in de vorm van ruime geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. Dat is bij de diaconale eenheid van PGB De Hoofdhof niet aan de orde. Zowel de diaconie als de ZWO-commissie beschikken over een betrekkelijk klein bedrag als buffer voor de diaconale / ZWO uitgaven en hulpverstrekkingen. 

De ontvangen inkomsten van de diaconale eenheid worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van bijstand, ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van gelden voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast dienen de ontvangen inkomsten ook ter bestrijding van de kosten van de eigen organisatie en tot bijdrage voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
 
terug