Plan Pastoraat Plan Pastoraat

De pijler “OMZIEN NAAR ELKAAR” hoort onopgeefbaar bij de Hoofdhof als christelijke geloofsgemeenschap. Dat is het uitgangspunt.

In het onderdeel pastoraat staat voorop het onderhouden van contacten met en het bezoeken van gemeenteleden door de wijkteams (contactpersonen met ambtelijke ondersteuning) en pastoraal bezoekwerkers.

Het plan bekeken en aangevuld.
Alle mensen van de wijkteams waren uitgenodigd om naar het plan te kijken en waar nodig aan te vullen. Heel velen van hen waren op de bijeenkomst aanwezig. Het plan werd goedgekeurd. De aanvulling was om nog wat duidelijker uit te werken welke werkers wat doen en wie wanneer en hoe er versterking bij kan vragen. Die aanvulling bij dezen gegeven.

De wijkteams.
Het ledenbestand van onze Hoofdhof is ingedeeld in zeven wijken. Elke wijk heeft een wijkteam, dat bestaat uit een aantal contactpersonen met een ambtelijke ondersteuning. Het aantal contactpersonen verschilt per wijk en de ambtelijke ondersteuning ook.

Op dit moment hebben 3 wijkteams een ouderling met diaken of diaconaal medewerker en 4 wijken alleen een diaken. Deze ambtelijke ondersteuning zal in elke wijk het aanspreekpunt voor de coördinator Pastoraat zijn en verantwoordelijkheid dragen voor bijeenkomsten van het betreffende wijkteam.

De contactpersonen behartigen het contact in ‘de eerste lijn’. Dat betekent dat zij namens onze Hoofdhof bij de leden...

 • informeren naar wel en wee;
 • felicitaties overbrengen bij geboorte, slagen voor examens, huwelijk, verhuizing, jubilea, verjaardagen etc.;
 • meeleven laten zien bij moeilijke momenten;
 • eenzaamheid verlichten;
 • mensen die de diensten niet kunnen bezoeken, extra aandacht geven;
 • in de gaten houden welke functie deze of gene in onze kerk zou kunnen vervullen.

Uit dit takenpakket blijkt het grote belang van contactpersonen! Zij zijn ons aller oren en ogen, handen en voeten.

In de nieuwe structuur zijn de contactpersonen nog eens te meer van belang, omdat de wijkouderling als standaardfunctie uit de organisatie verdwenen is.

Dat heeft tot gevolg dat aan de (toch al indrukwekkende) lijst van taken er nog een paar worden toegevoegd...

 • er nog meer alert op zijn of mensen behoefte hebben aan een pastoraal bezoek en als die indruk er is, daar gewoon naar (durven) vragen;
 • wanneer die behoefte er inderdaad blijkt te zijn, dit doorgeven aan de coördinator Pastoraat en ter informatie aan het aanspreekpunt van het wijkteam.

De pastoraal bezoekwerkers.
Een team van mensen heeft zich bereid verklaard in onze Hoofdhofgemeente pastorale bezoeken te brengen.

Nogmaals: het eigene van een ‘pastoraal bezoek’ is dat de dingen van het geloof met z’n vreugde en z’n vragen aan de orde mogen komen, dat de Bijbel kan opengaan en een gebed kan worden uitgesproken. Dat móet allemaal niet, maar het moet allemaal wel kúnnen in een pastoraal bezoek.

“Pastoraal bezoekwerker” is een nieuwe functie binnen onze gemeenschap; geen ambtelijke bestuursverantwoordelijkheid, geen vergadertaak, wel het pastoraat behartigen. Het is een functie die mensen qua tijd en inzet op hun eigen maat mogen snijden: zoveel uren en zoveel energie heb ik op dit moment voor dit werk beschikbaar.

Het team bestaat nu uit 5 mensen. In het plan zijn ze niet meer alleen aan een wijk gekoppeld, maar gemeentebreed inzetbaar. Voor een incidenteel bezoek, of voor langer lopende contacten.

Hun takenpakket is...

 • op afroep door contactpersonen via de coördinator voor pastoraal bezoekwerk beschikbaar zijn (binnen de grenzen van tijd en energie die men zelf gesteld heeft);
 • gebracht bezoekwerk kortsluiten met de coördinator en het aanspreekpunt van de wijk.

(Sommige contactpersonen blijken zelf halve of zelfs hele pastoraal bezoekwerkers te zijn. Niets verkeerds mee! Maar het is geen ‘standaardtaak’ van contactpersonen. Standaard is: contactpersonen, die behoefte signaleren aan een geloofsgesprek met eventueel Bijbellezing en gebed, peilen hun indruk en geven, indien gewenst, naam en adres via de coördinator door aan het team pastoraal bezoekwerkers.)

De coördinator Pastoraat.
Ook een nieuwe functie binnen onze Hoofdhof. De coördinator is ouderling, maar brengt zelf geen huisbezoeken.

Tot de taken van de coördinator behoren...

 • deel uit maken van de kerkenraad;
 • de wijkteams via de aanspreekpunten op de hoogte houden van die zaken uit de kerkenraadsvergaderingen die voor de wijkteams van belang zijn en waar gewenst zaken vanuit de wijkteams in de kerkenraadsvergaderingen inbrengen;
 • de aanvragen voor pastoraal bezoeken in ontvangst nemen en in overleg doorgeven aan de pastoraal bezoekwerkers;
 • nauw contact houden met de predikant en deze waar nodig inschakelen.

De communicatielijnen.
Om deze organisatievorm in het pastoraat zó te laten werken dat zo min mogelijk mensen – en bij voorkeur helemaal niemand – pastorale aandacht tekort komen, moeten de communicatielijnen duidelijk zijn.

De lijnen die we hebben afgesproken zijn...

 • de contactpersonen zijn alert en, signaleren ze behoefte aan een pastoraal bezoek, dan geven zij dat, na overleg met de betrokkene, door aan de coördinator en ter informatie ook aan het aanspreekpunt van hun wijkteam (wijkteams die een eigen wijkouderling hebben, kunnen natuurlijk meteen die ouderling inschakelen);
 • de coördinator overlegt dit verzoek met een pastoraal bezoekwerker die ruimte heeft en maakt afspraken met hem / haar;
 • de pastoraal bezoekwerker koppelt terug naar coördinator en ter informatie aan contactpersoon / aanspreekpunt wijkteam;
 • alle gemeenteleden kunnen altijd de coördinator pastoraat direct benaderen, zeker als de vraag acuut is!

Tot slot.
Met deze nu uitgesproken duidelijkheid gaan we er samen voor om dit plan te realiseren! Mensen blijven nodig. Ook in dit prachtige kerkenwerk, dat onderdeel is van de pijler: “OMZIEN NAAR ELKAAR”.

Desiree Lips (coördinator Pastoraat)
 

terug